استخر نور کرج

noor - استخر نور کرج

آدرس : اتوبان تهران-کرج ،بعد از گرمدره، شهرک جهان نما، بلوار کاظمی، مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی، استخر نور

استخر نور ، شهرک جهان نما

Tel : 026 32309307