استخر شهید مطهری

Shahid Motahari - استخر شهید مطهری

آدرس : تهران ،خانی آباد (شریعتی)،خیابان مهران ، خیابان شهید نیکوبین مجموعه ورزشی شهید مطهری

ورزشگاه شهید مطهری -خانی آبادنو

Tel : 021-55828181