استخر دانشگاه شهید عباسپور

Shahid abas por - استخر دانشگاه شهید عباسپور

آدرس : تهران ، شهرک حکیمیه ، بلوار بهار ، مجموعه ورزشی دانشگاه شهید عباسپور

استخر دانشگاه شهید عباسپور _ حکیمیه (مخصوص آقایان)

Tel : 021-73932923