استخر دلفین کرج

Dolphin - استخر دلفین کرج

آدرس : کرج ، فلکه پنجم ، بلوار شهدا ، خیابان مالک اشتر

استخر دلفین ، کرج

Tel : 026-36522030-36524949