استخر برق تبریز

Bashgah e bargh - استخر برق  تبریز

آدرس : تبریز - خیابان ولیعصر ، خیابان نظامی ،خیابان قطران ،مجتمع ورزشی برق

استخر باشگاه برق- خیابان ولیعصر

Tel : 041-33308040