استخر ساحل (آقایان) تبریز

Sahel - استخر ساحل (آقایان) تبریز

آدرس : تبریز -خیابان آذربایجان ،جنب شرکت ایران خودرو ،و پمپ بنزین

باشگاه ساحل -خیابان آذربایجان ( مخصوص آقایان)

Tel : 041-32872525