استخر هادی (آقایان) تبریز

Hadi - استخر هادی (آقایان) تبریز

آدرس : تبریز- چهارراه شهناز ،روبروی بانک صادرات، باشگاه هادی

باشگاه هادی -چهارراه شهناز (مخصوص آقایان)

Tel : 041-35557364