استخر نور قم

Noor - استخر نور قم

آدرس : قم - نیروگاه ،خیابان شاهد ،میدان امام حسین، مجتمع ورزشی نور

مجتمع ورزشی نور -نیروگاه

Tel : 025-38740372