استخر شهید بهشتی قم

Shahid beheshti - استخر شهید بهشتی قم

آدرس : قم -شهرک پردیسان ،خیابان محمد حسین نواب ،مجموعه ورزشی شهید بهشتی

مجموعه ورزشی شهید بهشتی - شهرک پردیسان

Tel : 025-32808789