استخر هتل گسترش تبریز

Ghostaresh Hotel - استخر هتل گسترش تبریز

آدرس : تبریز -بلوار آزادی، چهارراه آب رسانی ، هتل گسترش

استخر هتل گسترش -چهارراه آب رسانی

Tel : 041-33367336