استخر صدرا تبریز

Sadra - استخر صدرا  تبریز

آدرس : تبریز - بلوار استاد شهریار ، بلوار گلکار، استخر صدرا

استخر صدرا - بلوار گلکار

Tel : 041-33285211