استخر 29 بهمن تبریز

29 Bahman - استخر 29 بهمن تبریز

آدرس : تبریز- خیابان باغشمال ،روبروی ورزشگاه تختی

استخر 29 بهمن - باغ شمال

Tel : 041-35562999