استخر پارک آبی کوثر شیراز

آدرس : شیراز -فرهنگ شهر ،بلوار رجایی

پارک آبی کوثر- فرهنگ شهر

Tel : 071-36334700