استخر هتل شیراز (بانوان)

Hotel Shiraz - استخر هتل شیراز (بانوان)

آدرس : شیراز -دروازه قرآن ، هتل شیراز

استخر هتل شیراز - دروازه قرآن، مخصوص بانوان

Tel : 071-32274820