استخر صنایع الکترونیک شیراز

Sanaye Electoronic - استخر صنایع الکترونیک شیراز

آدرس : شیراز - بلوار میرزای شیرازی ،میدان صنایع

استخر صنایع الکترونیک -میدان صنایع

Tel : 071-36250009