استخر کانون بعثت

Kanon E Beasat - استخر کانون بعثت

آدرس : تهران -بزرگراه بعثت ,خیابان شهید صابونیان ,خیابان شهید سمیعی, کانون بعثت

مجموعه فرهنگی ورزشی کانون بعثت - بزرگراه بعثت

Tel : 021-55062254