استخر قصر آبی قم

GHasr e Abi - استخر قصر آبی قم

آدرس : قم -پردیسان ،بلوار شهروند ،بلوارعلمدار

استخر قصرآبی -شهر پردیسان

Tel : 025-32808055