استخر انقلاب شیراز

Engelab - استخر انقلاب شیراز

آدرس : شیراز - بلوار چمران ،بعد ازبیمارستان حافظ ،نرسیده به پل زرگری

استخر انقلاب -بلوار چمران

Tel : 071-36260700