استخر موج شاهرود

Mooj - استخر موج  شاهرود

آدرس : سمنان -شاهرود،خیابان دانشگاه ،جنب دانشگاه آزاد ،روبروی وادی السلام،استخرموج یا کارگران

استخر موج -خیابان دانشگاه

Tel : 02332390230