استخر سمیه(بانوان) شاهرود

Somayeh - استخر سمیه(بانوان) شاهرود

آدرس : سمنان- شاهرود ،خیابان امام خمینی،خیابان فروغی بسطامی،فروغی پنجم

استخر سمیه -خیابان فروغی بسطامی

Tel : 023-32239764