استخر کارگران کازرون

Kargaran - استخر کارگران کازرون

آدرس : فارس -کازرون ،کمربندی خرمشهر،بعد از میدان قدس ،روبروی مخابرات

مجموعه ورزشی کارگران -کمربندی خرمشهر

Tel : 071-42234635