استخر نگین رویان

Negin - استخر نگین  رویان

آدرس : نور-رویان ،انتهای مسجد جامع ،جنب پل سبزه رود

استخر نگین - انتهای مسجد جامع

Tel : 011-44545925