استخر برنا رشت

Borna - استخر برنا  رشت

آدرس : رشت -گلسار،چهارراه گلسار،انتهای خیابان 87 ،استخر برنا

استخر برنا -گلسار

Tel : 013-32117719