استخر شهدای مشکین دشت

آدرس : کرج -مشکین دشت ،بلوار صیاد شیرازی ،جنب زمین چمن

استخر شهدای مشکین دشت -بلوار صیاد شیرازی

Tel : 026-36207200