استخر لاله کرمان

Laleh - استخر لاله کرمان

آدرس : کرمان - خیابان شهید کامیاب ،روبروی بیمارستان مهرگان

استخر لاله -خیابان شهید کامیاب

Tel : 034-32260341