استخر شهدای شمیران نو

آدرس : تهران -میدان رسالت ،خیابان هنگام ،خیابان نعمت زاده ،مجموعه ورزشی شهدای نیاوران

مجموعه ورزشی شهدای شمیران نو - خیابان هنگام

Tel : 02177222728