استخر مروارید کرمان

Morvarid - استخر مروارید کرمان

آدرس : کرمان -خیابان شهید قرنی ،روبروی بیمارستان باهنر

استخر مروارید- خیابان شهید قرنی

Tel : 034-32220718