استخر بشری کرمان

Boshra - استخر بشری کرمان

آدرس : کرمان -خیابان ادیب ،کوچه هشت

مجموعه ورزشی بشری -خیابان ادیب

Tel : 034-33223341