استخر سیفیه ملایر

Sayfiyeh - استخر سیفیه ملایر

آدرس : همدان - ملایر ،انتهای بلوار جانبازان ،جنب پارک

استخر سیفیه -بلوار جانبازان

Tel : 081-33354005