استخر نجفی

Najafi - استخر نجفی

آدرس : تهران -مسیر اول ،خیابان پاستور غربی ،خیابان شهید آژیده -مسیر دوم ،خیابان کارگر جنوبی،خیابان آذربایجان ،خیابان شهید آژیده

استخر نجفی -خیابان آژیده

Tel : 021-66562060-66906638