استخر دانشگاه شریف (آقایان)

Sharif University - استخر دانشگاه شریف (آقایان)

آدرس : تهران -بزرگراه شیخ فضل الله -نرسیده به پل یادگار امام ،خروجی بلوار تیموری ،میدان تیموری ،بلوار صالحی ،کوچه گلستان

استخر دانشگاه شریف - میدان تیموری (مخصوص آقایان)

Tel : 021-66069647-54