استخر شهید کشواد

آدرس : تهران، میدان سپاه، به سمت صیاد شیرازی شمال، خروجی دسترسی محلی، انتهای کوچه فرهانی

استخر شهید کشواد، زیر نظر هیات شنا استان تهران، پذیرش برای عموم آزاد است

Tel : 021 77687179 - 021 77687121