استخر خلیج فارس قم

آدرس : قم - پایین تر از ترمینال ،بلوار دانشگاه ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

استخر خلیج فارس -بلوار دانشگاه

Tel : 025-36642265