استخر شهید رجب زاده اردبیل

Shahid Rajab Zadeh - استخر شهید رجب زاده  اردبیل

آدرس : اردبیل -شهرک سبلان , فاز یک ,میدان خیرین

استخر شهید رجب زاده -شهرک سبلان

Tel : 045-33611358