استخر ایثار اردبیل

Esar - استخر ایثار  اردبیل

آدرس : اردبیل - شورابیل , داخل بیمارستان ایثار, استخر ایثار

استخر ایثار - شورابیل

Tel : 045-33523919