استخر هلال احمر ساوه

Helale Ahmar - استخر هلال  احمر ساوه

آدرس : ساوه-خیابان شهیدمطهری،مجتمع فرهنگی و ورزشی هلال احمر

مجتمع فرهنگی ورزشی هلال احمر- میدان شهید صفری

Tel : 086-42437200