اسنخر صبا کرمان

Saba - اسنخر صبا کرمان

آدرس : کرمان -شهرک شهید مطهری , خیابان دانش , کوچه شماره 4

مجتمع صبا - شهرک شهید مطهری

Tel : 034-32134053