استخر شایان رشت

Shayan - استخر شایان رشت

آدرس : رشت-کیلومتر5جاده انزلی-500مترجلوتراز قصربازی.

استخر شایان-کیلومتر5جاده انزلی.

Tel : 013-34491060-334491090