استخر الغدیر علی آباد کتول

Ghadir - استخر الغدیر علی آباد کتول

آدرس : علی آباد کتول-خیابان کمربندی-خیابان پاسداران-پاسداران 46

مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر-خیابان پاسداران

Tel : 017-34224000