مجتمع آب درمانی ایرانیان سرعین

آدرس : اردبیل-سرعین-ورودی اول شهر سرعین.

شرکت تفریحی توریستی و آب درمانی ایرانیان-ورودی اول شهر سرعین.

Tel : 045-32224950