استخر دانشگاه هنر کرج

آدرس : البرز-کرج-عظیمیه-خیابان مطهری-بلوار مؤذن (نبوت )-بعداز خیابان بوعلی غربی

استخر دانشگاه هنر-بلوار مؤذن (نبوت )

Tel : 026-32537010