استخر کانون میثم

Kanoon ٍE Meysam - استخر کانون میثم

آدرس : تهران - خیابان قزوین ,دوراهی قپان , کوچه عبید زاکانی, کانون میثم

استخر کانون میثم - دوراهی قپان

Tel : 021-55753809