استخر هتل پارس مشهد

Hotel Pars - استخر هتل پارس مشهد

آدرس : خراسان رضوی-مشهد-بلوار وکیل آباد-تقاطع خیابان شهید صیاد شیرازی

استخر هتل پارس-بلوار وکیل آباد

Tel : 051-38689201