استخر سرپوشیده شهید حاتمی مشهد

Shahid Hatami - استخر سرپوشیده شهید حاتمی مشهد

آدرس : خراسان رضوی-مشهد-بلوار فرامرز عباسی-رسالت 3

استخر سرپوشیده شهید حاتمی-بلوار فرامرز عباسی

Tel : 051-36052932