استخر نیلوفر بیرجند

آدرس : بیرجند، بلوار شهید آوینی، انتهای خیابان امیرکبیر

استخر نیلوفر، خراسان جنوبی

Tel : 056 - 32345565