استخر طاق کسری

Taghe Kasra - استخر طاق کسری

آدرس : تهران، انتهای اقدسیه، ابتدای اتوبان ارتش، بلوار اوشانی، خیابان شهید شفیعی، كوی رضوان

استخر طاق کسری-اقدسیه

Tel : 021 22195000