استخر آب تهران

آدرس : تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، روبروی کانون پرورشفکری کودکان، سازمان آب

استخر مجموعه آب تهران ، خیابان فاطمی

Tel : 021 88980562-4