استخر شهید رجایی

ShahidRajaie - استخر شهید رجایی

آدرس : تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، جنب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

استخر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - لویزان

Tel : 021 22970055