استخر کارگران غدیر

kargarane ghadir - استخر کارگران غدیر

آدرس : تهران، باقر شهر، جاده قدیم قم،باقرشهر،انتهاي 25 متري آیت الله طالقاني

استخر کارگران غدیر ، باقرشهر

Tel : 021 55211242