استخر خیام

khayyam - استخر خیام

آدرس : تهران، میدان امام حسین(ع) ،انتهاي خیابان اقبال لاهوري

استخر خیام ، میدان امام حسین

Tel : 021 33799834